Informacje

Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł wykonawczy z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ………………….…. r.

Sąd …………….. w …………… stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie …………………………………….. oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne / natychmiast wykonalne.

Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Formularze oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak: nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, wierzytelności, wynagrodzenie itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie egzekucyjne.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

Jakie są opłaty postępowania egzekucyjnego?

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji mówi wyraźnie, że  Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą      (Art. 6 ukk).

System OGNIVO

Dostęp do systemu OGNIVO umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Lista banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników obejmuje 35 banków komercyjnych oraz 509 banków spółdzielczych z całej Polski. Kancelaria Komornika Sądowego korzysta z tego dogodnego narzędzia, umożliwiającego szybką i skuteczną egzekucję. Więcej informacji znajdziesz tutaj : Ognivo