Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego Agnieszki Papińskiej-Dzikowicz mieści się w centrum warszawskiej Woli i zaprasza wszystkich zainteresowanych szybką i skuteczną egzekucją do kontaktu. Informacja jak dojechać znajduje się w zakładce „Dojazd

Składając wniosek do komornika warto podać wszelkie znane informacje o Dłużniku. Znacznie to przyspiesza egzekucję i zwiększa jej skuteczność.
Najistotniejsze informacje to : NIP, REGON, PESEL, nazwa firmy pod którą dłużnik prowadzi działalność, branża w której pracuje, posiadane rachunki bankowe (konta z których dłużnik płacił), kontrahenci, samochody i inne wartościowe ruchomości.

Wierzyciel stosownie do Art 801(2)  kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika. Koszt poszukiwań, jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu Art 770 kpc obciążają Dłużnika.
Art. 803 kpc pozwala prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.

W toku prowadzonych postępowań wystosowujemy zapytania m.in. do:
– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (elektroniczny urząd podawczy e-ZUS),
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
– Systemu zapytań o rachunki bankowe dłużników OGNIVO,
– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDiG),
– Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW)

dodatkowo możemy zaoferować:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli), wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
– doręczanie korespondencji na zlecenie Sądu lub Powoda w trybie Art. 139(1) kpc
– sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji;
– poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
– zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt na jeden z podanych numerów telefonu, bądź proszę wystosować zapytanie w formie elektronicznej

na adres : biuro@komornik-dzikowicz.pl

 Agnieszka Papińska-Dzikowicz
Komornik Sądowy dla Warszawy-Woli w Warszawie